Kocahan

                      Kocahan              Fot. Mesut Şener        

"KOCAHAN

1015/1595'de tamamlanmış. Planı müstatil (dikdörtgen) şeklindedir. Sıkdörtgen planlı uzunluğunda bir yapıdır. Dış duvarlar moloz, iri taş, kireç harçlı, derzleri sıvasız kargirdir. Moloz taşların arası yatay ve dikey olarak düzgün bir şekilde konmuş tuğlalarla sıkıştırılmış ve kum ve küçük çakıllı harçla tutturulmuştur. Kapı dairevi geniş ve uzunca bir tonozdur. Tonozun içinde iki yanında sivri kemerli iki tonoz daha uzanırki, buraları depo olarak kullanılmaktadır. Tonozun iç tarafında, kesme, kırmızı köfeki taşı, dairevi bir kemer vardır. Kemerin dışarıya bakan yüzünde takriben 0.20 x 0.23 lük ve 18 delikli bir nal tesbit edilmiştir. İçi dört duvarla çevrili geniş ve uzun bir avludur. Duvarda kısa fasılalarla, önü yukarıya kadar açık ocak yerleri vardır.

46 odadan ibaret olduğu 46 adet baca yerinden anlaşılan bu hanın çatısı yıkılmış olup halen duvarları mevcuttur. Kapladığı yer 3000 m² dir. Bu duvarların iç tarafına, içe meyilli saç kaplı, basit bir ahşap sundurma avluyu fırdolayı çevirecek şekilde yapılmıştır. Yapının yan tarafında bulunduğu söylenen kitabesi 1944 zelzelesinde düşmüş ve parçalanmıştır.. " (1)

 

Hanın yapılışına ait kitabe;

Temiz yaradılışlı vezir Nasuh Paşa
Bu hanı yapmaya niyet ettiği zaman

Tatar Ali Çavuşu görevlendirdi
Yapının çabuk ve iyi yapılmasını ona bıraktı

O da bu arada iki yerden çaba kuşağını
Kuşanıp çalışmaya koyuldu

Bin on dört yılı Kasım ayının yirmi dördü
Pazar gününün bir saatinde

Hepsi birleşip bu hanın
Yapılmasına başladılar

Bin on beş yılının Nisan ayı bittiğinde
Bu hanın yapılması da sona erdi

Kitabedeki tarihler hicri yıla aittir. Yapının inşası h. 1014 (m.1594) yılı sonbaharında başlamış, h.1015 (m. 1595) yılı ilkbaharı sonunda bitirilmiştir.

Kocahan 2009 yılında tamamlanan restorasyondan sonra turizme yönelik hizmet veren işletmelere kiraya verilmiştir.

(1) Vakıflar Arşivindeki Fişler, Tescili yapan Kemal Turfan 02.11.1952
     (Mesut Şener Nallıhan 2. Baskı s.33 İst. 2001)