Osmanlı Arşivinde Nallıhan

Mesut Şener,  NALLIHAN Kitabı Yazarı

Arşivlerde, Nallıhan hakkında Osmanlı dönemi tarihini araştırmak için; Tahrir defterleri, Vakıf kayıtları, Şeriye sicilleri ve Ankara Vilayeti Salnameleri gibi belgeler bulunmaktadır.

Bu belgeler sayesinde ilçenin cumhuriyet dönemi öncesine ilişkin coğrafi, tarihi, iktisadi ve toplumsal yapısı hakkında bilgi edinmekteyiz.

Nallıhan’la ilgili Osmanlı arşivinden günümüze ulaşan en eski yazılı belgeler Tahrir defterleridir. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde bulunan 1487, 1521 ve 1530 yılına ait Hüdavendigar Vilayeti Tahrir Defterleri ile bu defterlerin sonuncusu olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 1572 tarihli Bursa Tahrir Defteri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 1613 tarihli 585 no’lu defterdeki Nasuhpaşa Vakfiyesi incelendiğinde Nallıhan hakkında pek çok bilgiye ulaşmaktayız.

 

Tüm bu belgeler incelendiğinde görülüyor ki; Nallıhan, Nasuh Paşa Kocahan’ı yaptırmadan öncede var ama bugünkü yerinde değil de, büyük olasılıkla Kayapınar Çiftliği yakınındaki şehir kalıntılarının olduğu yerdedir. Bu olasılığa Ankara Vilayeti Salnameleri ve ansiklopediler de yer veriyor. Kocahan'ın yapımıyla bugünkü yerine bir göç olduğuna kesin gözüyle bakılabilir. (Nallıhan'ın Tarihçesi'ne bakınız.)

 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Belgelerinde NALLIHAN

1487 yılına ait Hüdavendigar(Bursa) Sancağı Tahrir Defteri

1487 yılına ait Bursa Sancağı Tahrir Defterinin 290 ve 319 arasındaki sayfalarından anlaşıldığına göre, Nallıhan Kasabasının merkez olduğu Karahisar-ı Nallı nahiyesi, karye (köy) statüsündeki 50 yerleşim yerinden oluşuyor ve nahiyenin tamamında toplam 832 ev ve 221mücerred (bekar) vergi mükellefi bulunuyordu.

1487 tarihli Bursa Tahrir defterinde Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı görünen köyler:(1)

1487 de Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı köyler
Acısu Kavacık
Akçabayır Kayalar
Aksu Keçilü
Belenalan Kendere
Beydili Kethüda
Çayır Kızılcaviran
Çeği Kızılkuyu
Davudoğlan Kızılöz
Depe Kozca
Ebce Körpeler
Erücek Kuruca
Eymür Miçan
Gazi Mikail
Gölcük Ormenos
Günşah Osman
Harami Oyumağacı
Hisarcık Ozan
İshaklar Sarukaya
İslamözü Sobran
Kafiralanı Sofular
Kara Soku
Karacapınar Sorka
Karadepe Sürümlü
Karakozan Ulu
Karaköy Yemre

 1521 yılına ait Bursa Sancağı Tahrir defterinin 171 ve 209 arasındaki sayfalarından anlaşıldığına göre, Nallıhan kasabasının merkez olduğu Karahisar-ı Nallı Nahiyesi, karye (köy) statüsündeki 49 yerleşim yerinden oluşuyor ve nahiyenin tamamında toplam 970 ev ve 627 mücerred (bekar) vergi mükellefi bulunuyordu. Bu rakamlara göre nahiyenin tamamında yaklaşık 5 500 kişi yaşamaktaydı. Önceki sayımla (1487) karşılaştırıldığında Karahisar-ı Nallı Nahiyesi nüfusunun 34 yıl sonra % 25 oranında arttığı görülüyor. Bu deftere göre nahiyenin tamamı Müslüman olarak kayıtlıdır.

1521 tarihli Bursa Tahrir Defterinde Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı görünen köyler bir eksiğiyle Sorka adlı köy hariç 1487 yılındakilerle aynı.” (2)

1530 tarihli 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri
1530 tarihli 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde Hüdavendigar Vilayetine bağlı Karahisar-ı Na’llu Nahiyesine 53 köy ve 5 mezranın bağlı olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere köy sayısında ve köy isimlerinde bazı farklılıklar var.(3)

1530 da Karahisar-ı Nallı Nahiyesine bağlı köy ve mezralar 
  Köyler
Acıca Kavacık

Acısu

Kendere

Akçabayır

Kethüda

Akkaya

Kızılcaviran

Aksu

Kızılkuyu

Ayagü

Kızılöz

Belenalan

Kovacık

Beydili

Kozca

Çay / Çayır

Körpeler

Çeği

Mikail

Çive

Ormenos

Dar

Osman

Davudoğlanı

Oyumağaç

Depe

Ozan

Dutağacı (Eyyübağacı)

Saçak

Erücek

Sarukaya

Gazi

Sobran

Gençlü

Sofular

Gevanşe

Soku

Gölcük

Sorka

Günşah

Sürümlü

Harami

Ulu

Hisarcık

Yemre

İshaklar

 

Kabalar

Mezralar

Kafiralanı

Aslıhan

Kara

Kayabükü

Karadepe

Sulucayer

Karahavran

Yusuf bin Gündüz

Karaköy

 

Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivinde NALLIHAN (4)
1572 tarihli 68 no’lu Mufassal-ı Liva-i Hüdavendigar Tahrir Defteri
Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan h.981/m.1572 tarihli 68 nolu Mufassal-ı Liva-i Hüdavendigar Tahrir Defterinin başından, 114. sayfaya kadar Nahiye-i Sivrihisar, 185. sayfaya kadar Nahiye-i Beğpazarı, 186. sayfadan kitabın sonuna yani  245. sayfaya kadar da Nahiye-i Karahisar-ı Na'llu yer almaktadır.

Nahiye-i Karahisar-ı Na'llu 3 mahalleden oluşur, zeamet türü vergi öder.

Nahiye-i KARA HİSAR-I NA'LLU

Karye (köy) 144
Mezra 17
Nehir 3
Çiftlik 9
Cemaat 1 (106 neferlik, aydın kişi topluluğu)
Şehir 1
Mahalle 3

3 Mahalle ve nüfus dağılımları:

Mahalle-i Cami-i Şerif  (nüfusu 48)

Nefer(**) (vergiye tabi kişi) 20
Hane (5 nüfuslu aile)   5
Mücerred (bekar) 13
Ehl-i berat (5 nüfuslu devlet görevlisi)   2

Mahalle-i Mescid-i Hüseyinler (nüfusu 49)

Nefer 17
Hane   8
Mücerred   9

Mahalle-i Yakuplar (nüfusu 81)

Nefer 29
Hane 12
Mücerred 16
Ehl-i berat   1

Yetişen ürünler

Buğday 60 kile
Arpa 20 kile
Mahlut (Karışık) 20 kile

Üzüm, Bal , Meyve, Soğan, Pirinç.
2 tane de değirmen vardır.

1572'de Karahisar-ı Na'llu Nahiyesine Bağlı Köy ve Mezralar (5)

Abdiler Düdükçükaşı Kavacık Şahinoğlu
Acıca Eğri Kayadibi Şumlular
Acısu Emre Kendere / Cendere Tekfurlar / Tekirler
Ağıllıca Enginler Kethüda Timuroğlanları
Ahi Erücek Kızılca Turfalar / Turkallar
Ahmedler Eymür Kızılcaviran Tuzakçı
Akçabayır Eyneler Kızılkuyu Tüysüzler
Aksu Gazi Kızılöz Ulardı
Akyaka Gencelü Mezra Kiçibeğler Ulu
Alan Gölcük Kozcular/ Kovancılar Uzun-belen
Alibeğ Gülüyaka Kozlu Ümmidler
Alpiler Güneyyaka Kozyaka Vakıf
Arapköseler / İzzetkös Günşah Köseler Viranlu
Arkudca Günviran Kulfallar Yakaderecik
Aruklar Hacı Kasım Kuruca Yeganlar
Aslıhanlar Hacı Yakuplar Kuzca Yenice
Aydıncıklar Haliloğlu Kuzyaka Yerme
Aydoğmuş Harami Küçük Oyumağaç  
Bağluca Hasbeğiler Küçük Sarılar  
Bahşayişler Haydarlar Küçükler  
Balcılar Hisarcık Malkoç  
Ballıcaklar Hisaryakası Mikail  
Bayezidler Hocaoğlu Sekisi Ormenos  
Beğdili İbrahim Fakihler Ortaviran  
Belenalan İnebeği Osman  
Büğrüce İsa Kethüdalar Oyumağaç  
Büyük Mikail İsaoğlu Ozan  
Cihanşahlar İshaklar Saçak  
Cülahlar/Cullahlar İshakşıhlar Sakızcık  
Çaldibi İslamözü Sarıyar  
Çayır İsrailler Sarukaya  
Çeği İsrailler / Asma Seydi Ahmedler  
Çıkrıközü Kabalar Sobran  
Çora Kafiralanı Sofılar  
Dar/Körpeler Kara Sofular  
Davutoğlanı Kara Depe Soku  
Demürciler Kara Horan Solaklar  
Depe Karacalar Sorka  
Depe Mezra Karacapınar/ Karacasu Sülüklü  
Dinek Sekisi / Dink Se Karaköy Sürmelü  
Doğancıoğlu Karalular Şaban Fakih  
Doğanoğlu Karyağdı Şadiler  

1530 yılına ait Tahrir Defteri ile 1572 yılına ait 68 nolu Mufassal Tahrir Defteri ve h.1311/1893 tarihli Ankara Salnamesindeki köy adlarını bugünkülerle karşılaştırdığımızda kimileri çizelgelerde de görüleceği gibi bugünkülerle aynen çakışmaktadır. Bazı köy adları sanki Bizans'tan kalma gibi. Bazıları da çeviriden kaynaklanan nedenlerle bugünkülerle benzeşmiyor gibi görünse de, hece veya harf eksiği ya da fazlasıyla benzeyenlerde çok. Bazıları o yüzyıldan günümüze kadar isim değiştirmiş, bazıları ise doğal afetler ve göçler nedeniyle haritadan silinmiş olabilir. 1572 yılında göze çarpan köy ve mezra sayısının çokluğu ise 1530 yılında eksik yazımdan ya da mezraların yazılmayışından kaynaklanabilir.

1893 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesinde NALLIHAN’a bağlı köyler

 

Akçabayır

Kara

Akdere

Kavacık

Aksudivanı

Kavak

Akyar (Akbayır)

Kızılöz

Alan

Kozanlar

Aydoğmuş

Kozlu

Bağdereyi bala

Kulu

Bağdereyi zir

Kuruca

Bağlıca

Kuzucular

Belenalan

Mikail

Belenviran

Nabi

Beydili

Nallıderesi

Boyaz (Buyaz)

Osman

Buruncuk

Oymaağaç

Cendere

Ozak (Uzak)

Civeler

Ömerşıhlar

Çayır

Öşürler

Çekmür (Çekmer)

Sarıkaya

Davutoğlan

Sarılar

Eğri

Soğukkuyu

Emremsultan

Subaşı

Epceler

Suviranıkebir

Eycik (İcik)

Suviranısağır

Eymir

Sürüm

Fasıl

Şıhlar (Şeyhler)

Geredere

Tekfurlar

Gölcük (Karahisar)

Tekke

Gölcük (Nallı)

Tepe

Harami

Timur

Hıdırlar

Ulu

İnce

Yenice

İslamalan

 

 

h.1311/1893 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesinde köy sayısında büyük azalma var. Salnamenin 266. sayfasında Nallıhan'ın 60 köyü olduğu yazılmasına karşın, 333. sayfasında 63 köy yazılıp sıralanmıştır. 1572 Tarihli Tahrir defterinde adları geçen, bugünde aynı adla varlıklarını sürdüren bazı köylerin adını 1893 Tarihli salnamede göremiyoruz. Örneğin; Arkutça, Ozan, Sarıyar ve Sobran köylerinin adı 1572 tarihinde var, 1893 tarihinde yok. Bunun nedeni yazım ya da çeviri hatalarından kaynaklanıyor olabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde NALLIHAN

NASUHPAŞA VAKFI

Nasuh Paşa’nın Halep'ten dönerken Nallıhan'da yaptırdığı yapıları vakfettiğine ilişkin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan h. 1022 / m. 1613  tarihli 585 nolu defterin 42. sayfa 45. sırasında kayıtlı bulunan Nasuhpaşa Vakfına ait vakfiyenin özeti:

"Bursa Sancağı’na bağlı Karahisar Neallu Kazası’nda, Nallı Boğazı’nda Ulaşlar Köyü arazisinden ayrılan arsa üzerinde, yapımı h.1015/m.1595'te biten, han, hamam, cami ve mektebin vakfedilmesi için Nasuh Paşa, h.1022/m.1613'de Anakara Valisi Mustafa Paşayı görevlendirir. O da Tatar Ali Çavuşu mütevelli tayin eder ve binaların vakfedildiğini mahkemede doğrular." (6)

Yukarıdaki alıntının  Türkçe tercümesi  Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan 2221 nolu defterin 160 s. 146. sırasındadır.

“Nasuh Paşanın bu hizmetlerine karşı padişah tarafından; Sobran, Hocaoğlu Sekisi, Dinek Sekisi, Karadepe, Kızılcaviran, Düdükçübaşı, Aslıhanlar ve Kiçibeğler köyleriyle bazı çiftliklerin gelirinin, bir kısmı vakfın yaşaması için bir kısmı da kendisine verilmiştir.” (7)

*************

(*) Hüdavendigar Vilayeti: Osmanlı Döneminde Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir illerini içine alan   ve merkezi Bursa olan vilayet.

 

(1) Belgelerle Nallıhan s.6, Devlet Arşivleri Gn. Md.lüğü Hazar Reklam 2010

   “Tahrir Defterleri, Osmanlı yönetimi tarafından 15. ve 18. yüzyılları arasında vergilerin sağlıklı toplanabilmesi ve devlete karşı olan yükümlülüklerin takip edilebilmesi için tutulmuş sayım defterleridir. Osmanlı Devleti, bu defterlere, vergi mükellefi kişileri, gelir getiren menkul ve gayri menkulleri, vakıf mallarını, vergiden muaf olanları ayrıntılarıyla kaydediyordu. Bu defterler 30-40 yılda bir yenileniyor ve güncelleniyordu. Verdikleri bilgiler açısından Tahrir Defterleri, bir çeşit nüfus sayımı defteri de kabul edilebilir.” Aynı kitap.

 

(2) Belgelerle Nallıhan s.8, Devlet Arşivleri Gn. Md.lüğü Hazar Reklam 2010

 

(3) Devlet Arşivleri Gn. Md.lüğü 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri s.89-112

 

(4) h.981/1572 Tarihli 68 nolu Mufasal Tahrir Defteri, Tapu Kadostro Gn.Md.lüğü arşivi

     Köy isimleri dışındaki çeviriyi, anılan Gn. Md.lük çalışanı Orhan Özdil yapmıştır.

 

(**) Nüfusa neferler dahil edilmez. Nüfusu hesaplamak için, hane ve ehl-i berat sayıları 5'le çarpılarak mücerretle (bekarlarla) toplanır.

 

(5) Burada Köy ve Mezra isimleri -Ö.L.Barkan’ın -Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri TTK Ankara 1988- kitabından alınmış ve afabetik sıraya konmuştur.

 

(6) Vakıflar Gn. Md.lüğü Arşivi h.1022 Tarihli 585 Nolu Defter

 

(7) Ömer Lütfi Barkan Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri s.636 TTK Ankara 1988